Ebrahim Raissi - Artikel

Ebrahim Raisi (Foto: Keystone/AP/Ebrahim Noroozi)