Kurt R. Spillmann - Artikel

Der Konfliktforscher Kurt R. Spillmann (Foto: J21)