Jamal Khashoggi - Artikel

Jamal Khashoggi am 15. Dezember 2014 in Manama, Bahrein (Foto: Keystone/AP/Hasan Jamali)